Saturday, November 03, 2012

Gao Jia Xi in Quanzhou, China

Recently, I visited Quanzhou, Fujian, China and got to watch these Gao Jia Xi 高甲戏. Thought to share with you.