Friday, January 06, 2006

Hokkien Opera in Singapore 福建戏曲

Here are some of the troupes that you can still found them performing in Singapore.

The troupes are,

1. 新赛凤 (Xin Sai Feng)
2. 筱麒麟 (Xiao Qi Lin)
3. 筱凤 (Xiao Feng)
4. 南艺 (Nan Yi)
5. 新燕玲 (Xin Yan Ling)
6. 新珠凤 (Xin Zhu Feng)
7. 玉珠凤 (Yu Zhu Feng)
8. 四季春 (Si Ji Chun)
9. 新庆华 (Xin Qing Hua)
10. 王泗妹 (Wang Si Mei)

As for Amatuer troupes,

1. 福建公会芗剧团 (Xiang Ju Opera Troupe)
2. 爱心歌仔戏团 (Ai Xin Ge Zhai Xi ~ Taiwanese Hokkien Opera)
3. 湘灵音乐社 (Xiang Ling Troupe ~ Nan Yin)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Some of the famous Opera Shows,

1. 陈三五娘 (Chen San Wu Niang)
2. 卖杂货 (Mai Za Huo)
3. 粱山伯与祝英台 (Liang Shan Bo Yu Zhu Ying Tai)
4. 李三娘 (Li San Niang)
5. 李门环 (Li Men Huan)
6. 红鬃烈马 (Hong Zong Lie Ma)

Teochew Opera in Singapore 潮州戏曲

In the 1920s (abt 80-90yrs ago), the first Teochew Opera Troupe entered Singapore, named
赛永丰潮剧团 (Sai Yong Feng).

Then followed by a troupe from Chao Shan named 老赛宝丰 (Lao Sai Bao Feng).

Teochew Opera Troupes that you can find now are,

1. 老赛桃源 (Lao Sai Tao Yuan)
2. 老一枝香 (Lao Yi Zhi Xiang)
3. 金鹰 (Jin Ying)

Amatuer Troupe,

1. 余娱儒乐社 (Yu Yu Ru Yue She)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Some of the famous Opera Shows,

1. 白兔记(又名:李三娘) - Bai Tu Ji (The story of Madam Li)
2. 陈三五娘 (又名:荔镜缘) - Chen San Wu Niang (Romance of Chen San & Wu Niang)
3. 桃花过渡 - Tao Hua Guo Du
4. 火烧临江楼 - Huo Shao Lin Jiang Lou
5. 苏六娘 - Su Liu Niang