Friday, January 06, 2006

Teochew Opera in Singapore 潮州戏曲

In the 1920s (abt 80-90yrs ago), the first Teochew Opera Troupe entered Singapore, named
赛永丰潮剧团 (Sai Yong Feng).

Then followed by a troupe from Chao Shan named 老赛宝丰 (Lao Sai Bao Feng).

Teochew Opera Troupes that you can find now are,

1. 老赛桃源 (Lao Sai Tao Yuan)
2. 老一枝香 (Lao Yi Zhi Xiang)
3. 金鹰 (Jin Ying)

Amatuer Troupe,

1. 余娱儒乐社 (Yu Yu Ru Yue She)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Some of the famous Opera Shows,

1. 白兔记(又名:李三娘) - Bai Tu Ji (The story of Madam Li)
2. 陈三五娘 (又名:荔镜缘) - Chen San Wu Niang (Romance of Chen San & Wu Niang)
3. 桃花过渡 - Tao Hua Guo Du
4. 火烧临江楼 - Huo Shao Lin Jiang Lou
5. 苏六娘 - Su Liu Niang

No comments: